Products
Trách nhiệm xã hội
Các hoạt động chủ yếu của Tập đoàn tập trung vào việc xây dựng cơ cấu và triển khai một tổ chức hoạt động kết hợp các Chuyên gia, các Viện Nghiên cứu Khoa học, các Cơ quan chức năng thuộc Chính phủ, các Nhà cung cấp công nghệ, các Nhà phân phối, các Tổ chức thương mại và khách hàng, với mục tiêu chung góp phần tạo hiệu ứng tích cực đối với xã hội và môi trường trong khu vực.

Giáo dục và Truyền thông trong Lĩnh vực Môi trường

Environmental Choices xây dựng quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng, các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học, cũng như tham gia các chương trình quảng bá và giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực môi trường, bao gồm các chủ đề:

- Nhận thức về môi trường
- Đa dạng sinh học
- Biến đổi khí hậu
- Kế hoạch hành động
Environmental Choices, Inc.

/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC.

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 28227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Vietnam Liaison Office

F11, 33 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com